сряда, 4 август 2010 г.

ИТАЛИАНСКИ РАП С ПРЕВОД (НА МОМЕНТИ СМИСЪЛЪТ МИ УБЯГВА)

http://www.youtube.com/watch?v=GrewMfP8e0M&feature=related

rima dopo rima più di prima si va avanti
рима подир рима повече от преди продължаваме напред
scrivo per me stesso e anche per voi che siete tanti
пиша за себе си и за вас, които сте много
scrivo quel che penso , quel che sento dentro
пиша това което мисля и чувствам в себе си
scrivo per riaccendere un fuoco che si era spento
пиша за да запаля отново огъня, който беше угаснал
adesso i miei pensieri li trasmetto con la musica
сега мислите си ги предавам чрез музиката
imprimendo le parole in questo mondo che mi giudica
оставям като отпечатък думите в този свят който ме съди
ponendomi domande di cui non avrò risposta
задавам си въпроси на които нямам отговор
ma la cosa più importante è pormi la domanda giusta
но най-важното е да си задавам правилните въпроси
per andare avanti non bisogna avere dubbi
за да продължаваме напред не трябва да има съмнения
se fate passi falsi non fingetevi i più furbi
ако правите грешни крачки, не се правете на най-хитрите
coraggio l'ho perduto ed ho bisogno di speranza
изгубих смелост и имам нужда от надежда
ma un uomo coraggioso quando cade si rialza
но смелият човек когато падне се повдига отново
e quindi non mi perdo nei problemi della vita
и затова не си губя времето с проблемите на живота
li affronto a testa alta con in pugno una matita
посрещам ги с изправена глава и молив в ръката
mettendoli su un foglio e rendendoli più evidenti
записвам ги върху лист и ги правя по-явни
perché non mi vergogno a esprimere i miei sentimenti
защото не се срамувам да изразя чувствата си
nei brutti momenti devi farti coraggio
в най-лошите моменти трябва да събереш смелост
devi stringere i denti se parti per un lungo viaggio
трябва да стиснеш зъби ако тръгваш на дълъг път
nella lunga via della vita dovrai procedere
по дългия път на живота трябва да продължиш
anche se la fatica ti strema non devi cedere
дори ако усилията те изтощават не трябва да отстъпваш
può succedere di perdere ma non temere
може да се случи да загубиш, но не се страхувай
in genere le perdite ti daranno potere
в общи линии загубите ще ти дадат сила
in un grande dolore non c'è niente di buono
няма нищо добро в голямата болка
ma sarà il gran dolore a far di te un grande uomo
но голямата болка ще направи от теб голям човек
si lo so a volte sarai fragile a decidere
знам че понякога ще бъдеш слаб за да вземеш решение
nel tagliare un legame dove è facile recidere
да прекъснеш една връзка там където лесно се отрязва
come incidere un nome su un cuore gonfio d' amore
като да издълбаеш име в едно сърце изпълнено с любов
per poi dividere in due parti e aspettare che muore
за да го разделиш на две и да чакаш да умре
il dolore ti incide spesso ti mortifica
болката те дълбае, често те потиска
ma ciò che non ti uccide nel complesso ti fortifica
но това което не те убива общо взето те прави по-силен
non devi disperare se le cose vanno storte
не трябва да се отчайваш ако нещата се объркат
ti faranno diventare ogni giorno molto più forte
с всеки ден те правят много по-силен
vuoi la morte perché ormai non sai più come ridere
искаш да умреш защото вече не знаеш как да се смееш
ma certe volte tu dovrai soffrire per sorridere
но понякога трябва да страдаш за да се усмихнеш
per quanto mi riguarda vivere vale la pena
колкото до мен животът си струва
che tu sia felice o che tu sia felice appena
независимо дали си щастлив или едва щастлив
e non dirmi che non vedi lo splendore della vita
и не ми казвай че не виждаш очарованието на живота
se tu stesso sei la vita su di una terra infinita
ако ти самият си живота на една безкрайна земя
vivere felice è il miglior dono che puoi farti
да живеещ щастлив е най-добрият подарък който можеш да си направиш
e in questo modo è il miglior dono che puoi fare agli altri
по този начин това е най-добрият подарък който можеш да направиш на другите
io voglio aiutarti dimentica i rimpianti
искам да ти помогна, забрави за съжаленията
non guardarti indietro è meglio che ti guardi avanti
не гледай назад, по-добре гледай пред себе си
ho ancora tanto da imparare ma ho molto da dare
имам още много да уча, но и много да дам
e se ti va potremo andare fin dove si può arrivare
и ако искаш можем да отидем на края на света
e scoprire nuove mete per poterci restare
и да открием нови цели за да можем да останем там
lasciare scie come comete o come barchi nel mare
да оставим следи като комети или лодки в морето
voglio viaggiare sapendo questo mondo pazzo
искам да пътувам и да опознавам този смахнат свят
voglio mangiare il cibo finché sono sazio
искам да ям докато съм сит
voglio vivere al massimo al massimo del mio potere
искам да живея до крайна степен
scrivere di poter scrivere il massimo del sapere
да пиша до максимума на знанието
devo esprimere il dolore per reprimere le mie pene
трябва да изразя болката за да потисна страданията си
poi decidere di sopprimere comprimere e trattenere
после да реша да отхвърля, потисна и задържа
per poi far uscire tutto sotto forma poetica
за да излея после всичко като поезия
quello che ho trattenuto si trasforma in metrica
това което съм таил се превръща в рима
dedicando parole pure a chi non le merita
посвещавайки думи и на този който не заслужава
solletico col furore della mia rabbia collerica
дразня с ентусиазма на моята холерична ярост
gli sbagli del passato li trascino nel futuro
грешките от миналото ги влача в бъдещето
perché è da loro che ho imparato a diventare maturo
защото от тях се научих как да порасна
è nobile riconoscerli i nostri più grandi errori
благородно е да признаваме най-големите си грешки
ma li ammetterà soltanto chi conosce i suoi valori
но ги приема само който знае своите стойности
brividi di freddo quando la vita si spezza
ледени тръпки, когато животът прекъсва
le lacrime che perdo sono come una carezza
сълзите които губя са като милувка
mentre attendo la pace compagno dell'amarezza
докато чакам спокойствието – приятел на тъгата
mi riprendo capace di trasmettere saggezza
отново ставам способен да излъчвам мъдрост
per qualcuno ciò che dico potrà essere futile
за някого това което казвам може да е безполезно
ma se sarò capito non sarà stato inutile
но ако бъда разбран, няма да е било напразно
cresco la mia sapienza attraverso questa cultura
увеличавам знанието си чрез тази култура
riesco con l' intelligenza a sconfiggere la paura
успявам с ум да надвия страха
dammi la mano se vuoi ti posso aiutare
подай ми ръка, ако искаш мога да ти помогна
mano a mano puoi riuscire piano piano a volare
ръка за ръка мошеж да успееш лека полека да полетиш
ti insegnerò le cose che ho imparato dal mondo
ще те науча на нещата, които научих от света
vedrai sbocceranno rose nate dal buio profondo
ще видиш че ще разцъфнат рози от дълбокия мрак
davvero non credevi che fosse possibile
наистина ли не мислеше, че е възможно
essere fiero di vivere in questo posto invivibile
да бъдеш горд че живееш на това невъзможно за живеене място
l' importante è di sapere come rapportarsi al resto
важното е да знаеш как да се осланяш на това което остава
saprai come godere ogni momento diverso
ще знаеш как да се радваш на всеки различен миг
se ti senti perso prova a fare del tuo meglio
ако се чувстваш изгубен, опитай да дадеш всичко от себе си
perché tutto è concesso se ti ci metti di impegno
защото всичко е позволено ако се стараеш
te ne do una prova se ascolti le mie parole
ще ти дам доказателство ако чуеш моите думи
quello che non si trova fuori spesso è dentro al cuore
това което не се намира навън, често е в сърцето
muore un' altra volta un' altra triste giornata
отива си още веднъж още един тъжен ден
ma ricorda volta pagina scrivendo un' altra data
но помни че се обръща страницата на още една дата
so bene che gioire in questo mondo non è facile
знам добре че да си щастлив в този свят не е лесно
come far morire le mie rime tra le pagine
както да убиеш римите между страниците
che prenderanno vita così uscendo da ogni margine
които се съживяват и излизат от всякакви граници
suturando ogni ferita straripando dall’argine
затварят всички рани, преливат отвсякъде
voglio farmi capire e farò tutto il possibile
искам да бъда разбран и ще направя всичко възможно
nello scrivere rime in modo semplice e comprensibile
да пиша рими по един достъпен и ясен начин
perché tutti ne possano apprendere il significato
за да могат всички да схванат смисъла
di parlare senza attendere di essere interpellato
на думите ми без да чакам да ми задават въпроси
il tuo cammino è illuminato ma diffida del suolo
пътят ти е осветен, но не му се доверявай
che sia giusto o sbagliato devi capirlo da solo
дали е правилен или грешен трябва да го разбереш сам
guardati il riflesso e pensa a quello che fai
виж си отражението и мисли какво правиш
sii sempre te stesso perché sei quello che sai
бъди винаги себе си защото ти си това което знаеш
e non tradire mai gli porgi una mano amica
и никога не предавай, подай му приятелска ръка
dentro potrebbe morire ma darti ugualmente un po' di vita
вътре може и да умре, но все пак да ти даде малко живот

Няма коментари:

Публикуване на коментар